Condicions de lloguer

 1. El temps de lloguer mínim és de tres nits amb un quilometratge màxim de 250 km/nit. Per a cada quilòmetre de més s’abonaran 0,30 € en retornar el vehicle. La mini caravana Dropland no te quilometratge.

 2. L’edat mínima del llogater ha de ser 23 anys. És indispensable disposar del carnet de conduir B amb una antiguitat mínima de dos anys.

 3. El lliurament i la devolució del vehicle tindran lloc a WEST VANS (MULTICENTRE SAURET SL.) els dies acordats. L’horari de lliurament serà a partir de les 16.00 h i el de devolució abans de les 20.00 h.
  Si vols recollir o retornar el vehicle fora de l’horari establert, contacta amb nosaltres i trobarem una solució.
  Retornar el vehicle fora de l’horari establert comportarà una penalització de 100 €, o bé, es comptabilitzarà un dia mes de lloguer.
  El llogater no podrà exigir cap indemnització si per motius de força major no pot endur-se el vehicle el dia acordat. En aquest cas, se li retornarà la totalitat de l’import abonat o bé se li programarà la reserva en unes altres dates.
  Sempre que sigui possible, West Vans proposarà al llogater un canvi de vehicle perquè pugui gaudir del servei contractat durant les dates establertes.
  En cas que el llogater, per pròpia decisió, iniciï amb retard el lloguer o l’acabi anticipadament, no tindrà dret a cap reemborsament.

 4. El vehicle haurà de ser retornat en bones condicions higièniques, amb l’interior net i el vàter i els dipòsits d’aigües grises i negres (wc) degudament buits. La penalització per incomplir aquestes indicacions és de 100 €.
  La mini caravana haurà de ser retornada en bones condicions higièniques, amb l’interior net i el wc químic degudament buit. La penalització per incomplir aquestes condicions és de 100 €
  El kit qubbo haurà de ser retornat en bon estat i bones condicions higièniques.

 5. El llogater haurà de retornar el vehicle amb el dipòsit de combustible emplenat al màxim, tal i com es va entregar a l’inici del contracte. La penalització per incomplir aquest punt és de 50 € més el cost d’emplenar el dipòsit.

 6. Queda totalment prohibit fumar a l’interior dels vehicles o encendre qualsevol mena d’espelma o encens.

 7. Queda totalment prohibit portar animals domèstics dins el vehicle.

 8. RESERVA I ANUL·LACIÓ DEL VEHICLE:
  El llogater accepta el pagament de de 70€ destinats a la gestió administrativa, assegurança, explicació del vehicle i neteja protocol·lària. Aquest import es sumarà a l’import total del lloguer.
  En el moment de la reserva s’abonarà el 30% de l’import total. La resta del pagament es farà el mateix dia de la recollida del vehicle. A més, el dia de l’entrega del vehicle es dipositarà una fiança amb targeta de crèdit.
  En el supòsit que es vulgui anul·lar una reserva, s’haurà de comunicar 30 dies abans de l’inici del lloguer per tal que li sigui retornat al llogater el 100% de l’import abonat. Si l’anul·lació es comunica entre 30 i 15 dies abans de l’inici de lloguer, només es retornarà el 50% de l’import i, si es comunica amb menys de 15 dies d’antelació, el llogater perdrà tot l’import abonat en el moment de fer la reserva.

 9. Per garantir un bon ús del vehicle, la correcta devolució i el pagament de possibles desperfectes, cops o sancions, es dipositarà una fiança de 800 € pel lloguer de les furgonetes, 500 € pel lloguer de la mini caravana dropland i 150 € pel lloguer del kit qubbo. Si el vehicle es retorna sense cap desperfecte, es retornarà la fiança en un màxim de 7 dies.

 10. El vehicle objecte de contracte està assegurat amb una franquícia de 600 €. En cas de patir un sinistre durant la vigència del contracte, si l’import de les reparacions que calgui realitzar al vehicle superen la quantitat de la franquícia es donarà part de danys a l’asseguradora i es perdrà la fiança abonada. Del contrari es descomptarà l’import de les reparacions de la fiança.
  En algunes ocasions, la valoració dels danys pot retardar-se fins a 30 dies, temps límit del qual disposa West Vans per retornar la fiança al client, un cop deduït l’import de la reparació.
  Les responsabilitats civils derivades de fets o circumstàncies no cobertes per la pòlissa de l’assegurança aniran a càrrec exclusiu del client (multes, sancions, paralització del vehicle, etc.).
  En aquest supòsit, el llogater abonarà, per cada dia que el vehicle estigui paralitzat, el cost diari de lloguer segons model i tarifes vigents.

 11. El llogater comprovarà l’estat del vehicle i els seus accessoris abans d’emprendre el viatge. Les avaries durant la vigència del contracte un cop el vehicle ha sortit de les instal·lacions de West Vans no tindran dret a cap indemnització, devolució o descompte per part del client.

 12. El llogater comunicarà immediatament a West Vans qualsevol accident, col·lisió, avaria o dany en el qual hagi estat partícip el vehicle llogat.
  En cas d’avaria, el llogater haurà de sol·licitar autorització al servei tècnic de West Vans per a poder reparar el vehicle en un taller extern. En cas que el Servei Tècnic autoritzi la reparació, el llogater haurà de presentar la factura oficial de la reparació perquè se li puguin abonar els costos.

 13. Queda totalment prohibit utilitzar el vehicle per dur a terme activitats contràries a la moral, les lleis i/o els bons costums. Tampoc està permès: transportar més persones de les especificades, participar en carreres o concursos, o transportar mercaderies o qualsevol objecte o producte il·legal en el marc de la normativa vigent del país o comunitat per on circuli el vehicle. Tampoc està permès l’ús onerós o lucratiu del vehicle, així com la cobertura o eliminació d’anagrames.
  West Vans posarà a disposició del llogater tota la documentació susceptible de ser requerida per les autoritats, però és responsabilitat exclusiva de l’arrendatari el fet de mostrar-la a les esmentades autoritats, si aquestes l’hi demanen.

 14. CLÀUSULA COVID-19: West Vans garanteix el reembossament total de l’import o el canvi de dates amb la mateixa tarifa contractada en cas que les autoritats competents declarin noves restriccions de tràfic a causa de la pandèmia de la Covid-19.